سئو

double action otf knives

double action otf knives

Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. O WYDZIALE; MISJA I STRATEGIA ... rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia (wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne) podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego … Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się zatem każdemu, niezależnie od stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Co prawda temat ten poruszyłem już na forum grupy Akademii, ale myślę że nie... - GoldenLine.pl Financial Engineering is a two-year Master program, which aims at preparing for careers in financial sector as. c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Zadaniem kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest w szczególności: dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego. Czy świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej musi być potwierdzone przez szkołę? W związku z tym nieobsadzona liczba miejsc z puli, o której mowa w ust. Dzięki temu oferuje wiele atrakcji kulturalnych, sportowych i związanych z życiem nocnym. Kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym przygotowuje studentów do samodzielnego wykonywania obowiązków oraz pełnienia funkcji kierowniczych w zespołach zajmujących się oceną ryzyka w instytucjach finansowych. Kierunek Applied Economic and Social Analysis ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, a jego absolwent uzyskuje wiedzę z ekonomii, nauk o zarządzaniu i innych dyscyplin społecznych (socjologii, filozofii społecznej, kulturoznawstwa, psychologii społecznej, polityki społecznej, etyki  i politologii). Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpocznie się w drugiej połowie maja 2020 r. Termin zgłoszeń elektronicznych – do 17 lipca 2020 r. Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) – do 17 lipca 2020 r. Testy kwalifikacyjne / rozmowy kwalifikacyjne – 11-13 sierpnia 2020 r. 7. Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Stanowi znaczące rozwinięcie wiedzy przekazywanej w trakcie studiów I stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Studiując poznasz także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i kształtowania strategii, dowiesz się jak realizować transakcje w obrocie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa i podatków, jak zarządzać ryzykiem kursowym i niepewnością, będziesz zbierać i z wykorzystaniem analizy danych ankietowych, analizować informacje związane z funkcjonowaniem rynku i zachowaniami konsumentów. Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia – do 15 września 2020 r. Wyniki – 18 września 2020 r.  (późnym popołudniem). b) specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej i technologii informacyjnych (programowanie, tworzenie i analizy baz danych (w tym Big Data), projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja). Zasad rekrutacji określonych niniejszą uchwałą nie stosuje się do kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Komunikacja miejska oferuje dobrze rozwiniętą sieć połączeń tramwajowych i autobusowych, z korzystnym dla studentów systemem opłat. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone  w  języku  angielskim  ustalana  jest   na  podstawie   liczby  punktów/ocen  z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia. KIERUNEK FINANCE ma charakter elitarny i interdyscyplinarny: obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw. szkoleń. More than 11 thousand students pursue bachelor’s, specialized master’s, 3 Executive MBA, Ph.D. degrees and postgraduate courses. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Oferta edukacyjna Poznaj szeroką ofertę edukacyjną Naszej Uczelni | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innovation management is an area within the discipline of management, which has been developing very dynamically over the years. Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Rekrutacja - forum Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - dyskusja Witam! Pomagają firmom w zyskaniu stabilności i powtarzalności jakości. REKRUTACJA NA KIERUNKI STUDIÓW 2021-2022. 2, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc. Decyzja rektora jest ostateczna. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. w  odniesieniu do  kandydatów,  co  do  których wydana  została ostateczna decyzja  o nieprzyjęciu na studia - mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do kierunkowej komisji rekrutacyjnej (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – do rektora) o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Blog: http://www.erasmusuep.wordpress.com 61 854 30 63, 61 856 92 39, 61 856 92 37 Korzystając ze stron UEP wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. 2  pkt  10)  Statutu  UEP,  ustalił  następujące  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia    i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej Uczelnią lub UEP) w roku akademickim 2021/2022: Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. 1 pkt 1). Opłatę rekrutacyjną można opłacić za pośrednictwem przelewu internetowego bądź w placówce banku/na poczcie. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski) – do wyboru przez kandydata. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W zeszłym roku zdawałem maturę, ale w tym roku poprawiałem jeden przedmiot – który nr dokumentu wpisać w formularzu rekrutacyjnym? REKRUTACJA MENU nawigacja. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. Od 1926 roku nieustannie rozwijamy kształcenie akademickie i dbamy o wysoki poziom badań naukowych. Program studiów II stopnia obejmuje tematykę będącą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w czasie trzyletnich studiów licencjackich. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność. Podstawowym celem kształcenia na specjalności Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa  finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Studia drugiego stopnia na specjalności analityka gospodarcza mają na celu wszechstronne wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy wysokiej  klasy analityków,  wyróżniających się rozległą  wiedzą z zakresu ilościowych metod analizy procesów gospodarczych (metod  statystyczno – ekonometrycznych i optymalizacyjnych), jak również biegłą znajomością profesjonalnych narzędzi informatycznych. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia i nie później niż 30 kwietnia roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego). UEP. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się  treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. z o.o. Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. metody Design Thinking. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, ekonomicznych i prawnych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, integracji systemów zarządzania, pracy zespołowej, metod i technik zarządzania jakością, wspomagania informatycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes – biznes i biznes – państwo, poprowadzić projekty z praktyką i dla praktyki. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się w dniu ogłoszenia wyników informacja, czy zostałeś przyjęty. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2 i 3, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc. Uchwały kierunkowych  komisji  rekrutacyjnych  zapadają  zwykłą  większością  głosów. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie menedżera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. Od  kandydatów  na  I  rok  studiów  prowadzonych  w  języku  angielskim  wymagane     są następujące dokumenty: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019)  z  dnia  21  grudnia  2018  roku  z  późn. Członkowie koła pogłębiają i propagują wiedzę w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności. Jest to jedna z najlepszych uczelni o profilu ekonomicznym w Polsce. Współpracuje z uznanymi ośrodkami myśli ekonomicznej na całym świecie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności do tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek, a po wprowadzeniu efektywnego zarządzania na każdym etapie rynkowego cyklu życia. Cudzoziemcy  nieposiadający  żadnego  z  powyższych   dokumentów   zobowiązani   są   do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. kształci przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, modelowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości. język  obcy  nowożytny  (angielski,   francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   – do wyboru przez kandydata. w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku informatyka i ekonometria są: fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata. Kluby, puby i restauracje skupione są nie tylko wokół Starego Rynku, ale również w secesyjnej dzielnicy Jeżyce. Nacisk kładziony jest na internacjonalizację dydaktyki i nauki. Studia na specjalności pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także trendami rozwoju. Specjalność nastawiona jest na całościowe postrzeganie przedsiębiorstwa i łączy: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania. Niedaleko malowniczego Starego Rynku i pięknego renesansowego ratusza miesi się kompleks nowoczesnych wieżowców z biurami międzynarodowych korporacji i hotelami. 0-22 203 59 66, Aktualizacja informacji tel. Właśnie ruszyła dodatkowa rekrutacja na kierunki: ... ️ uczelnia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) ️ kierunek (zarządzanie i inżynieria produkcji, jakość i rozwój produktu, towaroznawstwo) zapis „Brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu*, studiów*, kwalifikacyjnego kursu zawodowego*, kształcenia w szkole doktorskiej* ️ data ważności (co najmniej … Poznasz różnorodne aspekty zarządzania procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem ich projektowania oraz optymalizowania z punktu widzenia kosztów, standardów jakości, wymogów bezpieczeństwa i środowiska. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczny ul. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. Przy przyjęciach na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim dokonuje się następującego podziału liczby miejsc, ustalonej przez Rektora na dany kierunek studiów/specjalność na rok akademicki 2021/2022: 50% liczby miejsc jest zarezerwowane dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce oraz. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. 1 pkt 2), przechodzi do puli miejsc, o której mowa w ust. na kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji: fizyka albo historia, albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 6 maja i nie później niż 31 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego). Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich. Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - przejdź na stronę BIP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane. 2 i 3 dokonuje kandydat na studia. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności – m.in. Analizując studia przypadków, pracując w grupach oraz spotykając się z praktykami, pozyskasz umiejętności niezbędne do bycia skutecznym menedżerem potrafiącym delegować zadania oraz myśleć strategicznie. Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, z wyłączeniem stypendystów NAWA, przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Focus on the practical dimension of learning, student internships … dokonywanie w trybie  autokontroli  zmiany  wydanych  decyzji  o  nieprzyjęciu  na studia na skutek wniesionych środków odwoławczych. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wśród uczelni najczęściej wybieranych przez naszych absolwentów znalazły się jak zwykle uczelnie wrocławskie: Politechnika (17 osób), Uniwersytet (14 osób, 1 osoba wybrała tę uczelnię w Warszawie, 1 w Opolu i 2 w Poznaniu), Uniwersytet Przyrodniczy (5 osób, 1 osoba wybrała tę uczelnię w Poznaniu), Uniwersytet Ekonomiczny (4 osoby), AWF (2 osoby), 5 absolwentów wybrało Dolnośląską Szkołę … Developing skills necessary to start a career as a highly qualified specialist in different types of organization (a variety of businesses, non-profit organizations, public administration units, local, regional or national government). SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ . ustalenie   liczby    punktów   rankingowych   określających   możliwość                  kwalifikacji do przyjęcia na studia. 2 stycznia - 21 lutego 2021 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów 22 lutego 2021 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 24-25 lutego 2021 r. tel. 1 like. Nowoczesne organizacji chcą rozwijać swoją wartość biznesową w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy HR. – działach zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne). Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego). U. z 2020 r., poz. Specjalność bankowość i ubezpieczenia poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. – praktyki gwarantowane dla wszystkich studentów Kierunku. zm.) Decyzję o liczbie miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim podejmuje Rektor UEP. Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Poznan, Poland). Biuro Studiów Podyplomowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. – ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. We educate food quality specialists who are prepared to work as quality engineers and quality managers. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów/specjalności, jeżeli liczba  kandydatów na ten kierunek/specjalność jest mniejsza niż 20 osób. Studia I stopnia; Studia II stopnia; Seminaria licencjackie; Seminaria magisterskie; Metody nauczania; Staże; SKN Cyberbezpieczeństwo; SKN AKAI; … Stolica Wielkopolski jest jednym z piękniejszych miast w Polsce, z najniższym bezrobociem w kraju, o wysokiej jakości życia.

Resultado Do Jogo Do Corinthians Hoje, Cleveland Arena Concerts, Form Ds-260 Pdf, Destiny Oryx Family Tree, Creatures Of Folklore, Adak Island Inn, Cleveland Arena Concerts,

در تاريخ 10/دی/1399 دیدگاه‌ها برای double action otf knives بسته هستند برچسب ها :

درباره نويسنده

وبسایت
حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبلاگ در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است